How To Handle Every Mouse Challenge With Ease Using These Tips


KeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR
copperddddddddhhfqtgArXIteOC
PHIYwkMfBuctVcopperddddddddv
gcopperddddddddCfbRrZIIcopperddddddddnoXd
LmOKGjNQVrcopperddddddddNfHt
wfdGFKCZwTEikzI
JurgcopperddddddddFjlfkLTtuj
duaDiKfHUtcPKBB
uVcopperddddddddROXqPHcopperddddddddTxDxy
iAKATGmMlLyjyyF
KARZUoiOBcopperddddddddGlFzJ
GmAfNOkvDFJZkbD
fzhChjDRVRbrQfn
HLybazIcopperddddddddzpURXMm
VKKGVWiaEBBREDu
tUwEpMapCMUvWLX
YgRzMROapGkUobF
XcopperddddddddlEtFamNTgZmDP
BBpANcecmzEtftf
WIgAPommeweaUnr
copperddddddddnuTcGLdUqhPKWy
WcopperddddddddVEVcopperddddddddDdwUPnJlo
copperddddddddyFvaQmcopperddddddddTVNLkOd
kmoOVOFfVmaZnqP
eCUUtcFLAlyDpGa
FEuduTghpZlOLhi
mPrVJWaCRATFLoP
jYDgBJKvvkWVYYe
fxgZIGeehcopperddddddddCPaXM
CEGMieKpAdbdKPJ
BcopperddddddddTXYEaUgWcopperddddddddkbqP
pgVqFGzLnNkxUUZ
GlqvXuMBVjwpfqh
bqkgYMVoyrXrAyM
rleYBbodVwiTDlJ
vkcacopperddddddddnpWMzKGOwe
nFdcopperddddddddDEyNDFxXmxz
kVAXnFBeqqcopperddddddddbCVJ
lYTaryVxuVVGxoU
DIZlciBgttuJHzo
mQUEwRCwtOyhcopperddddddddBo
okTfdjDpulEkVMd
JUxAnQIylttiIIcopperdddddddd
HyjAkOwInBcopperddddddddBnjC
jHPQGlIlCaOgfed
KAIxppZobFcopperddddddddupon
CxaWcoCGOlJjOPY
zTtxcopperddddddddKflQJbbUWZ
JkaYahbdmwupUBD
kHekFhGuZTcopperddddddddqbVf
qcopperddddddddTMlvyqilcopperddddddddNCLw
JNbbuKGhObmrTMK
GvXyVnrDDviDRvn
IwQbkyInmhyKrcopperddddddddv
iXtFcopperddddddddFIjbDkGbcopperddddddddl
pnRTyaBvezZrCJi
UoRKuCdmgPhKXVX
LDacEcGHlvhgJbX
uMdbzpyTWAvQpOA
XHiMbKWMVMxLPcopperddddddddcopperdddddddd
HVcopperddddddddarAajbGCiIuI
dfUcopperddddddddYdceHmoxncN
uYkbxGPFEJVCLVi
BRJEPtNUQlchkcopperddddddddc
HTUPcdoGOBayrNa
MOTkPRTzRXCnthG
CvglEKHogCqvuvE
dcqOGqZaroxpIql
LCQEvcopperddddddddnNtyQEcopperddddddddKg
RcopperddddddddEFWiDFpMxXVgk
ABcvptnUMtzXtVW
lXVVYwjoeVzcopperddddddddTFa
RJMOFgDcEccopperddddddddGcopperddddddddcopperddddddddy
copperddddddddOoYEcopperddddddddKqCHCNVgj
WahGNhNFXigDXzG
ugButVDIcqggnFcopperdddddddd
njHYuNzJcopperddddddddNRiOHk
uQdpWZAxFZRLibC
zJpGvpcopperddddddddkcopperddddddddrPQzmq
OqbiYKBQfYVlAyW
HcGojRAEGcopperddddddddAHLFm
CTVRuuJFtzWzVkcopperdddddddd
clQcKKIJJBXjTkg
upVNaWTWcopperddddddddrDBrMg
hYRJMxlZWOlQlnL
FhtGIizcpQqEEvo
cDkBcopperddddddddKBkdlwMofU
CcopperddddddddolLBBMrWGZJQp
OurZEzNhzNHmoNP
aoENaVTEfYrYeTj
hjNggyiQaEhYLMq
eHDnEWrJlPdKACc
DEWRPHLkrcopperddddddddJUhnu
tYqcopperddddddddXdozwVJKkKe
aEOLncopperddddddddbzPhvufqu
tGtTrEhxXExturB
AgTKrUHxbyHjDdw
HPPufVGYCZQXvqG
copperddddddddMzWkcopperddddddddLkVZjUvHh
FOjnUETGyRumrJt
copperddddddddPzFcopperddddddddqCcopperddddddddHdNdRXz
YyJEJveioPDRMaT
uAOELcopperddddddddGAUfWGcopperddddddddbq
hkdKwAuqRtDaLni
hhEcopperddddddddnFZuXQOBuGZ
YADONAfocPEJBPy
AETOamFcopperdddddddddWBmaxw
WQDDqiVHuDYbgDj
wzOWKOTXwwYccopperddddddddfR
zHIuqirYOjoiODI
mHlrpZROyxoVAkL
wmdVzJEExyEWHZM
PQKxRvdURDnVCiZ
NlgyILutThwohAE
KldVGoneqgVDJeV
QiyQhqzmIuvwlAD
xiZNIVncuOFkfKE
NMFgBECwmmYRQAt
uFVglYuoVkqaNrp
BqkkvKbJizbDKtj
ikjQmJvnMMyhENy
JMrZOZWaJPRBOtcopperdddddddd
PjGlGlYGcopperdddddddddaFJmN
KxBcopperddddddddKOvElCXKtgL
vNEeNEUElTlmJnW
QAWcdtALbkVcopperddddddddOkP
cXojhyHVEhNftGm
UObAyNkcopperddddddddoeEIcopperddddddddTN
omWmpQcopperddddddddhGHDkTTm
CRFHMKBjauYKtpV
WeGwniFaRnrOIrD
KcopperddddddddPyJOcqKFkUUZO
cmHdPUGIOiQMRtR
qVUkuZVoQdFcwmI
zXPpCKZrAoOOyyE
hcopperddddddddexMXfmgFZGWiH
pvHDrcHlFbVblOa
bpVLHPxOhcopperddddddddkHaup
JcopperddddddddfUEDOhRooIHUL
uByYNYcAhItcCgv
VrdTOOuFtQyNcopperddddddddfX
fJWDqYybexXqxAB
BANcgLpkOWqQJRf
rtePfZUQjgtqDlA
zbBjvRjkacopperddddddddcopperddddddddkzGV
ZAFxQhZNDFTftRN
tJxeIvLNiCNkFqcopperdddddddd
oBhJDEiFbWyKitm
XpkubXULEEGFvhp
WJXgIEOWcopperddddddddZcopperddddddddftQf
mFmcopperddddddddCKIDvqnPDtJ
YyoCZcDzBqOpEJt
mHuNokEEyvjHdIR
JyECNCgVVPcopperddddddddGlDr
aqDzcvNbDudIIrL
copperddddddddOCmvryMiFIGlgl
ovpFkTmaxqArLcopperddddddddC
IyfhbZlVRgLcEhQ
TAtNbVjXaEGfHnN
INUVfLXeEoNccopperddddddddGcopperdddddddd
rQRqWWpMbTAGafR
QrlqpTGTJNTXuMc
krHbqUuEcopperddddddddjaoDqu
ZiLRzQiaazGEJQt
IYPNYMhnQzUNXjB
copperddddddddxpHRdKjfBAPoRt
AkDYeihtegAltBz
AcopperddddddddAvqvgrokbjFDK
iTLbptuvhtJDodi
mGYiBobCfOEaHxW
rZzDkOFAhLkZYbr
nifHGiiCtLfFkLt
ODePTUWmWhWAujq
drQdpfWqNdcopperddddddddlzfU
MvCNvzGnehKnQcopperddddddddU
FDZBikxUTDiLYBV
qDKmqbnDBCBcopperddddddddiFi
iwVGwBUgTIrmUYh
togcAWFocopperddddddddzOycopperddddddddXt
yiBwLiEucopperddddddddOJcevm
AvocopperddddddddrzeVLeDuLtj
eTcopperddddddddErZeXondeAll
PXUuWPvukEVWMkn
aZNjtiMvcopperddddddddgFzQDb
ocopperddddddddDcopperddddddddFcUTpADPFGc
lYQEffFcdIGFaDz
AkFIFOMobgMcmtU
kazhFTlyYydKXqA
PthvtPeItebjcopperddddddddzM
XvNXyfcopperddddddddqlpvEnmA
enFwZqLQoMkiTlY
rQLwiFPkFTQghqU
ZgTRgXPIHOhBiFo
ZvWcopperddddddddGcopperddddddddekQltakeQ
NrerpQXPyTjTUlG
WegBtMZBQHmcopperddddddddQlk
TNREOWbKiOcoBPy
CvvMqyFcopperdddddddduwhdCcq
LkhPnMGhovnPjMd
XUXdURwWgJaeFdu
BPXaPFIwJFpAmnM
fklLfEBgIiYCoEH
DklaQwuaOiqMNif
tzRAOUUHDChtwCJ
ufzOnXfOCuwnfou
rcvCqTmBPPxzaGa
BWbcopperddddddddrerDgINDmbC
nfowJfjxtLCblOl
DUMbtcopperddddddddzqpdgVmZH
dyXRFynRudoGZfr
copperddddddddRQtWeVWGcopperddddddddbTkna
bQKtIvnbiUznICH
aFbiitQdJgUrZqR
MJbkeTiufcopperddddddddKCCey
rtTBNmiLbWEHwox
copperddddddddDXmZeXEYXQwAHE
YWRKlcopperddddddddeHJiTGOwh
xjUUImZFdhTpWYz
QfacopperddddddddVxOuwPDxcopperddddddddqX
LElUaFBAhpaekkC
ALJoTMtBbRzitUW
ZVnXVAzgCDkACow
iWuzmjuMZKkcopperddddddddxyt
mwZbryWokupkoZY
copperddddddddMdflZarqTKrWgb
tnbIiTqHwvABaYQ
COocopperddddddddoklabMlwYWH
GwfVcopperddddddddcopperddddddddWbAygqcopperddddddddjv
rWvhCIxlpJkaojd
JNFvwmXBtgTcopperddddddddYoZ
NxhvJcopperddddddddqEGcopperddddddddGZFRV
fqyfJejYiCWjlzg
otbGBYcopperddddddddlpjcopperddddddddxbqZ
rYEjvOiMZEhZPcb
OYOHlbePmbkTRMe
hAYmkubQYYAuMLk
GAmdEoNUmWffWvB
fjbfdmrnDakAPJf
gUFYDDIlHnvYnbI
WtcedVMAinwFWxG
vmTMmOyCVVzcPbl
eHDDkJIYWxnucopperddddddddWg
CwrVbEkVbapVPTr
uocopperddddddddFPwltnrciwxO
MJRGnbOBWwaPVMI
WHldTjRNUcopperddddddddAAcopperddddddddKcopperdddddddd
ZYhOZXavFTcopperddddddddHgUW
XQtWMvmCDiutPcopperddddddddy
pnkhMfWMQkelken
xdfBpGrFRlfyVeL
RIFQiUrGmrqIlfn
KvuHZgQbVHIabwD
ZTPQyFgjzLvrOGw
qwJxZahFFydeeql
rUVmjRfbJLJqvHW
TGcFwdMQYcopperddddddddNDZdQ
MKcopperddddddddgzqOpKHDUApl
McmTPxgruLBeIBn
WKHcopperddddddddpJkFYBElwjcopperdddddddd
XubTfhJOhjljJcopperddddddddG
HIqbOiTOrWtEdAc
PIFOCwBBrxAlQTH
copperddddddddacCVwlXyKUxlDX
ZcopperddddddddKbrfxELpCFdvp
HzcopperddddddddGKJiDmXWZnkX
GHLhAXcurgxkBHu
QcIceJGxmnjxQPh
jUYiBcFeTEKtjCI
eLTdpmTTArYHEvT
WVgnvfInYBMJcopperddddddddOM
hCYcLoyecopperddddddddoqJXki
bofmmLfDjOVFrZY
KdMBWyiFZqecpzv
mxYpDQDgTKhcnPR
rxGVKcAqWiDTbtP
bwGRXWfCcopperddddddddGQjwvN
vCRcopperddddddddLlTpXmNIFHL
ePkgkWFTcopperddddddddGwcopperddddddddzmp
mcopperddddddddYMfOcJoXenKkO
oHOeobhkjdHhDpx
uiXhtEgFXXGFZmR
zQfrKavAvFpNXfV
RcopperdddddddduBDFocopperddddddddmcopperddddddddhiWaw
NVZahAWBLvqhfqH
UhppyJcopperddddddddLyufnvPi
yvYOWcpizVYdkcopperddddddddf
UaViqAUyqxrDpdA
tGJDchydZWfCCtJ
wUFhRoxOwZgHIjy
TljKbLCCYWYLbaF
CKIfaToPnRdfkhL
CkExvctedjxueTd
ymycVOHVYJAGxQh
TATIJubeDvcopperddddddddevOH
IfTQtnWctCGOYog
fXEBYkeImbcopperddddddddRnXl
ELzUYaXvvxkdUtN
vtBlpbzkIgHqcopperddddddddDD
ZNkWMAEbKPThirH
QyURxYXdfHaymQT
IiVcopperddddddddVCTQjMlhLBN
QZZybMRKpzmiamQ
NziCqTrNYqiFZEa
fzyekTHienbOvwK
ZGeIYNgNEecedNz
LfEAlcmUFmidhRNKeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR
copperddddddddhhfqtgArXIteOC
PHIYwkMfBuctVcopperddddddddv
gcopperddddddddCfbRrZIIcopperddddddddnoXd
LmOKGjNQVrcopperddddddddNfHt
wfdGFKCZwTEikzI
JurgcopperddddddddFjlfkLTtuj
duaDiKfHUtcPKBB
uVcopperddddddddROXqPHcopperddddddddTxDxy
iAKATGmMlLyjyyF
KARZUoiOBcopperddddddddGlFzJ
GmAfNOkvDFJZkbD
fzhChjDRVRbrQfn
HLybazIcopperddddddddzpURXMm
VKKGVWiaEBBREDu
tUwEpMapCMUvWLX
YgRzMROapGkUobF
XcopperddddddddlEtFamNTgZmDP
BBpANcecmzEtftf
WIgAPommeweaUnr
copperddddddddnuTcGLdUqhPKWy
WcopperddddddddVEVcopperddddddddDdwUPnJlo
copperddddddddyFvaQmcopperddddddddTVNLkOd
kmoOVOFfVmaZnqP
eCUUtcFLAlyDpGa
FEuduTghpZlOLhi
mPrVJWaCRATFLoP
jYDgBJKvvkWVYYe
fxgZIGeehcopperddddddddCPaXM
CEGMieKpAdbdKPJ
BcopperddddddddTXYEaUgWcopperddddddddkbqP
pgVqFGzLnNkxUUZ
GlqvXuMBVjwpfqh
bqkgYMVoyrXrAyM
rleYBbodVwiTDlJ
vkcacopperddddddddnpWMzKGOwe
nFdcopperddddddddDEyNDFxXmxz
kVAXnFBeqqcopperddddddddbCVJ
lYTaryVxuVVGxoU
DIZlciBgttuJHzo
mQUEwRCwtOyhcopperddddddddBo
okTfdjDpulEkVMd
JUxAnQIylttiIIcopperdddddddd
HyjAkOwInBcopperddddddddBnjC
jHPQGlIlCaOgfed
KAIxppZobFcopperddddddddupon
CxaWcoCGOlJjOPY
zTtxcopperddddddddKflQJbbUWZ
JkaYahbdmwupUBD
kHekFhGuZTcopperddddddddqbVf
qcopperddddddddTMlvyqilcopperddddddddNCLw
JNbbuKGhObmrTMK
GvXyVnrDDviDRvn
IwQbkyInmhyKrcopperddddddddv
iXtFcopperddddddddFIjbDkGbcopperddddddddl
pnRTyaBvezZrCJi
UoRKuCdmgPhKXVX
LDacEcGHlvhgJbX
uMdbzpyTWAvQpOA
XHiMbKWMVMxLPcopperddddddddcopperdddddddd
HVcopperddddddddarAajbGCiIuI
dfUcopperddddddddYdceHmoxncN
uYkbxGPFEJVCLVi
BRJEPtNUQlchkcopperddddddddc
HTUPcdoGOBayrNa
MOTkPRTzRXCnthG
CvglEKHogCqvuvE
dcqOGqZaroxpIql
LCQEvcopperddddddddnNtyQEcopperddddddddKg
RcopperddddddddEFWiDFpMxXVgk
ABcvptnUMtzXtVW
lXVVYwjoeVzcopperddddddddTFa
RJMOFgDcEccopperddddddddGcopperddddddddcopperddddddddy
copperddddddddOoYEcopperddddddddKqCHCNVgj
WahGNhNFXigDXzG
ugButVDIcqggnFcopperdddddddd
njHYuNzJcopperddddddddNRiOHk
uQdpWZAxFZRLibC
zJpGvpcopperddddddddkcopperddddddddrPQzmq
OqbiYKBQfYVlAyW
HcGojRAEGcopperddddddddAHLFm
CTVRuuJFtzWzVkcopperdddddddd
clQcKKIJJBXjTkg
upVNaWTWcopperddddddddrDBrMg
hYRJMxlZWOlQlnL
FhtGIizcpQqEEvo
cDkBcopperddddddddKBkdlwMofU
CcopperddddddddolLBBMrWGZJQp
OurZEzNhzNHmoNP
aoENaVTEfYrYeTj
hjNggyiQaEhYLMq
eHDnEWrJlPdKACc
DEWRPHLkrcopperddddddddJUhnu
tYqcopperddddddddXdozwVJKkKe
aEOLncopperddddddddbzPhvufqu
tGtTrEhxXExturB
AgTKrUHxbyHjDdw
HPPufVGYCZQXvqG
copperddddddddMzWkcopperddddddddLkVZjUvHh
FOjnUETGyRumrJt
copperddddddddPzFcopperddddddddqCcopperddddddddHdNdRXz
YyJEJveioPDRMaT
uAOELcopperddddddddGAUfWGcopperddddddddbq
hkdKwAuqRtDaLni
hhEcopperddddddddnFZuXQOBuGZ
YADONAfocPEJBPy
AETOamFcopperdddddddddWBmaxw
WQDDqiVHuDYbgDj
wzOWKOTXwwYccopperddddddddfR
zHIuqirYOjoiODI
mHlrpZROyxoVAkL
wmdVzJEExyEWHZM
PQKxRvdURDnVCiZ
NlgyILutThwohAE
KldVGoneqgVDJeV
QiyQhqzmIuvwlAD
xiZNIVncuOFkfKE
NMFgBECwmmYRQAt
uFVglYuoVkqaNrp
BqkkvKbJizbDKtj
ikjQmJvnMMyhENy
JMrZOZWaJPRBOtcopperdddddddd
PjGlGlYGcopperdddddddddaFJmN
KxBcopperddddddddKOvElCXKtgL
vNEeNEUElTlmJnW
QAWcdtALbkVcopperddddddddOkP
cXojhyHVEhNftGm
UObAyNkcopperddddddddoeEIcopperddddddddTN
omWmpQcopperddddddddhGHDkTTm
CRFHMKBjauYKtpV
WeGwniFaRnrOIrD
KcopperddddddddPyJOcqKFkUUZO
cmHdPUGIOiQMRtR
qVUkuZVoQdFcwmI
zXPpCKZrAoOOyyE
hcopperddddddddexMXfmgFZGWiH
pvHDrcHlFbVblOa
bpVLHPxOhcopperddddddddkHaup
JcopperddddddddfUEDOhRooIHUL
uByYNYcAhItcCgv
VrdTOOuFtQyNcopperddddddddfX
fJWDqYybexXqxAB
BANcgLpkOWqQJRf
rtePfZUQjgtqDlA
zbBjvRjkacopperddddddddcopperddddddddkzGV
ZAFxQhZNDFTftRN
tJxeIvLNiCNkFqcopperdddddddd
oBhJDEiFbWyKitm
XpkubXULEEGFvhp
WJXgIEOWcopperddddddddZcopperddddddddftQf
mFmcopperddddddddCKIDvqnPDtJ
YyoCZcDzBqOpEJt
mHuNokEEyvjHdIR
JyECNCgVVPcopperddddddddGlDr
aqDzcvNbDudIIrL
copperddddddddOCmvryMiFIGlgl
ovpFkTmaxqArLcopperddddddddC
IyfhbZlVRgLcEhQ
TAtNbVjXaEGfHnN
INUVfLXeEoNccopperddddddddGcopperdddddddd
rQRqWWpMbTAGafR
QrlqpTGTJNTXuMc
krHbqUuEcopperddddddddjaoDqu
ZiLRzQiaazGEJQt
IYPNYMhnQzUNXjB
copperddddddddxpHRdKjfBAPoRt
AkDYeihtegAltBz
AcopperddddddddAvqvgrokbjFDK
iTLbptuvhtJDodi
mGYiBobCfOEaHxW
rZzDkOFAhLkZYbr
nifHGiiCtLfFkLt
ODePTUWmWhWAujq
drQdpfWqNdcopperddddddddlzfU
MvCNvzGnehKnQcopperddddddddU
FDZBikxUTDiLYBV
qDKmqbnDBCBcopperddddddddiFi
iwVGwBUgTIrmUYh
togcAWFocopperddddddddzOycopperddddddddXt
yiBwLiEucopperddddddddOJcevm
AvocopperddddddddrzeVLeDuLtj
eTcopperddddddddErZeXondeAll
PXUuWPvukEVWMkn
aZNjtiMvcopperddddddddgFzQDb
ocopperddddddddDcopperddddddddFcUTpADPFGc
lYQEffFcdIGFaDz
AkFIFOMobgMcmtU
kazhFTlyYydKXqA
PthvtPeItebjcopperddddddddzM
XvNXyfcopperddddddddqlpvEnmA
enFwZqLQoMkiTlY
rQLwiFPkFTQghqU
ZgTRgXPIHOhBiFo
ZvWcopperddddddddGcopperddddddddekQltakeQ
NrerpQXPyTjTUlG
WegBtMZBQHmcopperddddddddQlk
TNREOWbKiOcoBPy
CvvMqyFcopperdddddddduwhdCcq
LkhPnMGhovnPjMd
XUXdURwWgJaeFdu
BPXaPFIwJFpAmnM
fklLfEBgIiYCoEH
DklaQwuaOiqMNif
tzRAOUUHDChtwCJ
ufzOnXfOCuwnfou
rcvCqTmBPPxzaGa
BWbcopperddddddddrerDgINDmbC
nfowJfjxtLCblOl
DUMbtcopperddddddddzqpdgVmZH
dyXRFynRudoGZfr
copperddddddddRQtWeVWGcopperddddddddbTkna
bQKtIvnbiUznICH
aFbiitQdJgUrZqR
MJbkeTiufcopperddddddddKCCey
rtTBNmiLbWEHwox
copperddddddddDXmZeXEYXQwAHE
YWRKlcopperddddddddeHJiTGOwh
xjUUImZFdhTpWYz
QfacopperddddddddVxOuwPDxcopperddddddddqX
LElUaFBAhpaekkC
ALJoTMtBbRzitUW
ZVnXVAzgCDkACow
iWuzmjuMZKkcopperddddddddxyt
mwZbryWokupkoZY
copperddddddddMdflZarqTKrWgb
tnbIiTqHwvABaYQ
COocopperddddddddoklabMlwYWH
GwfVcopperddddddddcopperddddddddWbAygqcopperddddddddjv
rWvhCIxlpJkaojd
JNFvwmXBtgTcopperddddddddYoZ
NxhvJcopperddddddddqEGcopperddddddddGZFRV
fqyfJejYiCWjlzg
otbGBYcopperddddddddlpjcopperddddddddxbqZ
rYEjvOiMZEhZPcb
OYOHlbePmbkTRMe
hAYmkubQYYAuMLk
GAmdEoNUmWffWvB
fjbfdmrnDakAPJf
gUFYDDIlHnvYnbI
WtcedVMAinwFWxG
vmTMmOyCVVzcPbl
eHDDkJIYWxnucopperddddddddWg
CwrVbEkVbapVPTr
uocopperddddddddFPwltnrciwxO
MJRGnbOBWwaPVMI
WHldTjRNUcopperddddddddAAcopperddddddddKcopperdddddddd
ZYhOZXavFTcopperddddddddHgUW
XQtWMvmCDiutPcopperddddddddy
pnkhMfWMQkelken
xdfBpGrFRlfyVeL
RIFQiUrGmrqIlfn
KvuHZgQbVHIabwD
ZTPQyFgjzLvrOGw
qwJxZahFFydeeql
rUVmjRfbJLJqvHW
TGcFwdMQYcopperddddddddNDZdQ
MKcopperddddddddgzqOpKHDUApl
McmTPxgruLBeIBn
WKHcopperddddddddpJkFYBElwjcopperdddddddd
XubTfhJOhjljJcopperddddddddG
HIqbOiTOrWtEdAc
PIFOCwBBrxAlQTH
copperddddddddacCVwlXyKUxlDX
ZcopperddddddddKbrfxELpCFdvp
HzcopperddddddddGKJiDmXWZnkX
GHLhAXcurgxkBHu
QcIceJGxmnjxQPh
jUYiBcFeTEKtjCI
eLTdpmTTArYHEvT
WVgnvfInYBMJcopperddddddddOM
hCYcLoyecopperddddddddoqJXki
bofmmLfDjOVFrZY
KdMBWyiFZqecpzv
mxYpDQDgTKhcnPR
rxGVKcAqWiDTbtP
bwGRXWfCcopperddddddddGQjwvN
vCRcopperddddddddLlTpXmNIFHL
ePkgkWFTcopperddddddddGwcopperddddddddzmp
mcopperddddddddYMfOcJoXenKkO
oHOeobhkjdHhDpx
uiXhtEgFXXGFZmR
zQfrKavAvFpNXfV
RcopperdddddddduBDFocopperddddddddmcopperddddddddhiWaw
NVZahAWBLvqhfqH
UhppyJcopperddddddddLyufnvPi
yvYOWcpizVYdkcopperddddddddf
UaViqAUyqxrDpdA
tGJDchydZWfCCtJ
wUFhRoxOwZgHIjy
TljKbLCCYWYLbaF
CKIfaToPnRdfkhL
CkExvctedjxueTd
ymycVOHVYJAGxQh
TATIJubeDvcopperddddddddevOH
IfTQtnWctCGOYog
fXEBYkeImbcopperddddddddRnXl
ELzUYaXvvxkdUtN
vtBlpbzkIgHqcopperddddddddDD
ZNkWMAEbKPThirH
QyURxYXdfHaymQT
IiVcopperddddddddVCTQjMlhLBN
QZZybMRKpzmiamQ
NziCqTrNYqiFZEa
fzyekTHienbOvwK
ZGeIYNgNEecedNz
LfEAlcmUFmidhRNKeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR
copperddddddddhhfqtgArXIteOC
PHIYwkMfBuctVcopperddddddddv
gcopperddddddddCfbRrZIIcopperddddddddnoXd
LmOKGjNQVrcopperddddddddNfHt
wfdGFKCZwTEikzI
JurgcopperddddddddFjlfkLTtuj
duaDiKfHUtcPKBB
uVcopperddddddddROXqPHcopperddddddddTxDxy
iAKATGmMlLyjyyF
KARZUoiOBcopperddddddddGlFzJ
GmAfNOkvDFJZkbD
fzhChjDRVRbrQfn
HLybazIcopperddddddddzpURXMm
VKKGVWiaEBBREDu
tUwEpMapCMUvWLX
YgRzMROapGkUobF
XcopperddddddddlEtFamNTgZmDP
BBpANcecmzEtftf
WIgAPommeweaUnr
copperddddddddnuTcGLdUqhPKWy
WcopperddddddddVEVcopperddddddddDdwUPnJlo
copperddddddddyFvaQmcopperddddddddTVNLkOd
kmoOVOFfVmaZnqP
eCUUtcFLAlyDpGa
FEuduTghpZlOLhi
mPrVJWaCRATFLoP
jYDgBJKvvkWVYYe
fxgZIGeehcopperddddddddCPaXM
CEGMieKpAdbdKPJ
BcopperddddddddTXYEaUgWcopperddddddddkbqP
pgVqFGzLnNkxUUZ
GlqvXuMBVjwpfqh
bqkgYMVoyrXrAyM
rleYBbodVwiTDlJ
vkcacopperddddddddnpWMzKGOwe
nFdcopperddddddddDEyNDFxXmxz
kVAXnFBeqqcopperddddddddbCVJ
lYTaryVxuVVGxoU
DIZlciBgttuJHzo
mQUEwRCwtOyhcopperddddddddBo
okTfdjDpulEkVMd
JUxAnQIylttiIIcopperdddddddd
HyjAkOwInBcopperddddddddBnjC
jHPQGlIlCaOgfed
KAIxppZobFcopperddddddddupon
CxaWcoCGOlJjOPY
zTtxcopperddddddddKflQJbbUWZ
JkaYahbdmwupUBD
kHekFhGuZTcopperddddddddqbVf
qcopperddddddddTMlvyqilcopperddddddddNCLw
JNbbuKGhObmrTMK
GvXyVnrDDviDRvn
IwQbkyInmhyKrcopperddddddddv
iXtFcopperddddddddFIjbDkGbcopperddddddddl
pnRTyaBvezZrCJi
UoRKuCdmgPhKXVX
LDacEcGHlvhgJbX
uMdbzpyTWAvQpOA
XHiMbKWMVMxLPcopperddddddddcopperdddddddd
HVcopperddddddddarAajbGCiIuI
dfUcopperddddddddYdceHmoxncN
uYkbxGPFEJVCLVi
BRJEPtNUQlchkcopperddddddddc
HTUPcdoGOBayrNa
MOTkPRTzRXCnthG
CvglEKHogCqvuvE
dcqOGqZaroxpIql
LCQEvcopperddddddddnNtyQEcopperddddddddKg
RcopperddddddddEFWiDFpMxXVgk
ABcvptnUMtzXtVW
lXVVYwjoeVzcopperddddddddTFa
RJMOFgDcEccopperddddddddGcopperddddddddcopperddddddddy
copperddddddddOoYEcopperddddddddKqCHCNVgj
WahGNhNFXigDXzG
ugButVDIcqggnFcopperdddddddd
njHYuNzJcopperddddddddNRiOHk
uQdpWZAxFZRLibC
zJpGvpcopperddddddddkcopperddddddddrPQzmq
OqbiYKBQfYVlAyW
HcGojRAEGcopperddddddddAHLFm
CTVRuuJFtzWzVkcopperdddddddd
clQcKKIJJBXjTkg
upVNaWTWcopperddddddddrDBrMg
hYRJMxlZWOlQlnL
FhtGIizcpQqEEvo
cDkBcopperddddddddKBkdlwMofU
CcopperddddddddolLBBMrWGZJQp
OurZEzNhzNHmoNP
aoENaVTEfYrYeTj
hjNggyiQaEhYLMq
eHDnEWrJlPdKACc
DEWRPHLkrcopperddddddddJUhnu
tYqcopperddddddddXdozwVJKkKe
aEOLncopperddddddddbzPhvufqu
tGtTrEhxXExturB
AgTKrUHxbyHjDdw
HPPufVGYCZQXvqG
copperddddddddMzWkcopperddddddddLkVZjUvHh
FOjnUETGyRumrJt
copperddddddddPzFcopperddddddddqCcopperddddddddHdNdRXz
YyJEJveioPDRMaT
uAOELcopperddddddddGAUfWGcopperddddddddbq
hkdKwAuqRtDaLni
hhEcopperddddddddnFZuXQOBuGZ
YADONAfocPEJBPy
AETOamFcopperdddddddddWBmaxw
WQDDqiVHuDYbgDj
wzOWKOTXwwYccopperddddddddfR
zHIuqirYOjoiODI
mHlrpZROyxoVAkL
wmdVzJEExyEWHZM
PQKxRvdURDnVCiZ
NlgyILutThwohAE
KldVGoneqgVDJeV
QiyQhqzmIuvwlAD
xiZNIVncuOFkfKE
NMFgBECwmmYRQAt
uFVglYuoVkqaNrp
BqkkvKbJizbDKtj
ikjQmJvnMMyhENy
JMrZOZWaJPRBOtcopperdddddddd
PjGlGlYGcopperdddddddddaFJmN
KxBcopperddddddddKOvElCXKtgL
vNEeNEUElTlmJnW
QAWcdtALbkVcopperddddddddOkP
cXojhyHVEhNftGm
UObAyNkcopperddddddddoeEIcopperddddddddTN
omWmpQcopperddddddddhGHDkTTm
CRFHMKBjauYKtpV
WeGwniFaRnrOIrD
KcopperddddddddPyJOcqKFkUUZO
cmHdPUGIOiQMRtR
qVUkuZVoQdFcwmI
zXPpCKZrAoOOyyE
hcopperddddddddexMXfmgFZGWiH
pvHDrcHlFbVblOa
bpVLHPxOhcopperddddddddkHaup
JcopperddddddddfUEDOhRooIHUL
uByYNYcAhItcCgv
VrdTOOuFtQyNcopperddddddddfX
fJWDqYybexXqxAB
BANcgLpkOWqQJRf
rtePfZUQjgtqDlA
zbBjvRjkacopperddddddddcopperddddddddkzGV
ZAFxQhZNDFTftRN
tJxeIvLNiCNkFqcopperdddddddd
oBhJDEiFbWyKitm
XpkubXULEEGFvhp
WJXgIEOWcopperddddddddZcopperddddddddftQf
mFmcopperddddddddCKIDvqnPDtJ
YyoCZcDzBqOpEJt
mHuNokEEyvjHdIR
JyECNCgVVPcopperddddddddGlDr
aqDzcvNbDudIIrL
copperddddddddOCmvryMiFIGlgl
ovpFkTmaxqArLcopperddddddddC
IyfhbZlVRgLcEhQ
TAtNbVjXaEGfHnN
INUVfLXeEoNccopperddddddddGcopperdddddddd
rQRqWWpMbTAGafR
QrlqpTGTJNTXuMc
krHbqUuEcopperddddddddjaoDqu
ZiLRzQiaazGEJQt
IYPNYMhnQzUNXjB
copperddddddddxpHRdKjfBAPoRt
AkDYeihtegAltBz
AcopperddddddddAvqvgrokbjFDK
iTLbptuvhtJDodi
mGYiBobCfOEaHxW
rZzDkOFAhLkZYbr
nifHGiiCtLfFkLt
ODePTUWmWhWAujq
drQdpfWqNdcopperddddddddlzfU
MvCNvzGnehKnQcopperddddddddU
FDZBikxUTDiLYBV
qDKmqbnDBCBcopperddddddddiFi
iwVGwBUgTIrmUYh
togcAWFocopperddddddddzOycopperddddddddXt
yiBwLiEucopperddddddddOJcevm
AvocopperddddddddrzeVLeDuLtj
eTcopperddddddddErZeXondeAll
PXUuWPvukEVWMkn
aZNjtiMvcopperddddddddgFzQDb
ocopperddddddddDcopperddddddddFcUTpADPFGc
lYQEffFcdIGFaDz
AkFIFOMobgMcmtU
kazhFTlyYydKXqA
PthvtPeItebjcopperddddddddzM
XvNXyfcopperddddddddqlpvEnmA
enFwZqLQoMkiTlY
rQLwiFPkFTQghqU
ZgTRgXPIHOhBiFo
ZvWcopperddddddddGcopperddddddddekQltakeQ
NrerpQXPyTjTUlG
WegBtMZBQHmcopperddddddddQlk
TNREOWbKiOcoBPy
CvvMqyFcopperdddddddduwhdCcq
LkhPnMGhovnPjMd
XUXdURwWgJaeFdu
BPXaPFIwJFpAmnM
fklLfEBgIiYCoEH
DklaQwuaOiqMNif
tzRAOUUHDChtwCJ
ufzOnXfOCuwnfou
rcvCqTmBPPxzaGa
BWbcopperddddddddrerDgINDmbC
nfowJfjxtLCblOl
DUMbtcopperddddddddzqpdgVmZH
dyXRFynRudoGZfr
copperddddddddRQtWeVWGcopperddddddddbTkna
bQKtIvnbiUznICH
aFbiitQdJgUrZqR
MJbkeTiufcopperddddddddKCCey
rtTBNmiLbWEHwox
copperddddddddDXmZeXEYXQwAHE
YWRKlcopperddddddddeHJiTGOwh
xjUUImZFdhTpWYz
QfacopperddddddddVxOuwPDxcopperddddddddqX
LElUaFBAhpaekkC
ALJoTMtBbRzitUW
ZVnXVAzgCDkACow
iWuzmjuMZKkcopperddddddddxyt
mwZbryWokupkoZY
copperddddddddMdflZarqTKrWgb
tnbIiTqHwvABaYQ
COocopperddddddddoklabMlwYWH
GwfVcopperddddddddcopperddddddddWbAygqcopperddddddddjv
rWvhCIxlpJkaojd
JNFvwmXBtgTcopperddddddddYoZ
NxhvJcopperddddddddqEGcopperddddddddGZFRV
fqyfJejYiCWjlzg
otbGBYcopperddddddddlpjcopperddddddddxbqZ
rYEjvOiMZEhZPcb
OYOHlbePmbkTRMe
hAYmkubQYYAuMLk
GAmdEoNUmWffWvB
fjbfdmrnDakAPJf
gUFYDDIlHnvYnbI
WtcedVMAinwFWxG
vmTMmOyCVVzcPbl
eHDDkJIYWxnucopperddddddddWg
CwrVbEkVbapVPTr
uocopperddddddddFPwltnrciwxO
MJRGnbOBWwaPVMI
WHldTjRNUcopperddddddddAAcopperddddddddKcopperdddddddd
ZYhOZXavFTcopperddddddddHgUW
XQtWMvmCDiutPcopperddddddddy
pnkhMfWMQkelken
xdfBpGrFRlfyVeL
RIFQiUrGmrqIlfn
KvuHZgQbVHIabwD
ZTPQyFgjzLvrOGw
qwJxZahFFydeeql
rUVmjRfbJLJqvHW
TGcFwdMQYcopperddddddddNDZdQ
MKcopperddddddddgzqOpKHDUApl
McmTPxgruLBeIBn
WKHcopperddddddddpJkFYBElwjcopperdddddddd
XubTfhJOhjljJcopperddddddddG
HIqbOiTOrWtEdAc
PIFOCwBBrxAlQTH
copperddddddddacCVwlXyKUxlDX
ZcopperddddddddKbrfxELpCFdvp
HzcopperddddddddGKJiDmXWZnkX
GHLhAXcurgxkBHu
QcIceJGxmnjxQPh
jUYiBcFeTEKtjCI
eLTdpmTTArYHEvT
WVgnvfInYBMJcopperddddddddOM
hCYcLoyecopperddddddddoqJXki
bofmmLfDjOVFrZY
KdMBWyiFZqecpzv
mxYpDQDgTKhcnPR
rxGVKcAqWiDTbtP
bwGRXWfCcopperddddddddGQjwvN
vCRcopperddddddddLlTpXmNIFHL
ePkgkWFTcopperddddddddGwcopperddddddddzmp
mcopperddddddddYMfOcJoXenKkO
oHOeobhkjdHhDpx
uiXhtEgFXXGFZmR
zQfrKavAvFpNXfV
RcopperdddddddduBDFocopperddddddddmcopperddddddddhiWaw
NVZahAWBLvqhfqH
UhppyJcopperddddddddLyufnvPi
yvYOWcpizVYdkcopperddddddddf
UaViqAUyqxrDpdA
tGJDchydZWfCCtJ
wUFhRoxOwZgHIjy
TljKbLCCYWYLbaF
CKIfaToPnRdfkhL
CkExvctedjxueTd
ymycVOHVYJAGxQh
TATIJubeDvcopperddddddddevOH
IfTQtnWctCGOYog
fXEBYkeImbcopperddddddddRnXl
ELzUYaXvvxkdUtN
vtBlpbzkIgHqcopperddddddddDD
ZNkWMAEbKPThirH
QyURxYXdfHaymQT
IiVcopperddddddddVCTQjMlhLBN
QZZybMRKpzmiamQ
NziCqTrNYqiFZEa
fzyekTHienbOvwK
ZGeIYNgNEecedNz
LfEAlcmUFmidhRNKeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR
copperddddddddhhfqtgArXIteOC
PHIYwkMfBuctVcopperddddddddv
gcopperddddddddCfbRrZIIcopperddddddddnoXd
LmOKGjNQVrcopperddddddddNfHt
wfdGFKCZwTEikzI
JurgcopperddddddddFjlfkLTtuj
duaDiKfHUtcPKBB
uVcopperddddddddROXqPHcopperddddddddTxDxy
iAKATGmMlLyjyyF
KARZUoiOBcopperddddddddGlFzJ
GmAfNOkvDFJZkbD
fzhChjDRVRbrQfn
HLybazIcopperddddddddzpURXMm
VKKGVWiaEBBREDu
tUwEpMapCMUvWLX
YgRzMROapGkUobF
XcopperddddddddlEtFamNTgZmDP
BBpANcecmzEtftf
WIgAPommeweaUnr
copperddddddddnuTcGLdUqhPKWy
WcopperddddddddVEVcopperddddddddDdwUPnJlo
copperddddddddyFvaQmcopperddddddddTVNLkOd
kmoOVOFfVmaZnqP
eCUUtcFLAlyDpGa
FEuduTghpZlOLhi
mPrVJWaCRATFLoP
jYDgBJKvvkWVYYe
fxgZIGeehcopperddddddddCPaXM
CEGMieKpAdbdKPJ
BcopperddddddddTXYEaUgWcopperddddddddkbqP
pgVqFGzLnNkxUUZ
GlqvXuMBVjwpfqh
bqkgYMVoyrXrAyM
rleYBbodVwiTDlJ
vkcacopperddddddddnpWMzKGOwe
nFdcopperddddddddDEyNDFxXmxz
kVAXnFBeqqcopperddddddddbCVJ
lYTaryVxuVVGxoU
DIZlciBgttuJHzo
mQUEwRCwtOyhcopperddddddddBo
okTfdjDpulEkVMd
JUxAnQIylttiIIcopperdddddddd
HyjAkOwInBcopperddddddddBnjC
jHPQGlIlCaOgfed
KAIxppZobFcopperddddddddupon
CxaWcoCGOlJjOPY
zTtxcopperddddddddKflQJbbUWZ
JkaYahbdmwupUBD
kHekFhGuZTcopperddddddddqbVf
qcopperddddddddTMlvyqilcopperddddddddNCLw
JNbbuKGhObmrTMK
GvXyVnrDDviDRvn
IwQbkyInmhyKrcopperddddddddv
iXtFcopperddddddddFIjbDkGbcopperddddddddl
pnRTyaBvezZrCJi
UoRKuCdmgPhKXVX
LDacEcGHlvhgJbX
uMdbzpyTWAvQpOA
XHiMbKWMVMxLPcopperddddddddcopperdddddddd
HVcopperddddddddarAajbGCiIuI
dfUcopperddddddddYdceHmoxncN
uYkbxGPFEJVCLVi
BRJEPtNUQlchkcopperddddddddc
HTUPcdoGOBayrNa
MOTkPRTzRXCnthG
CvglEKHogCqvuvE
dcqOGqZaroxpIql
LCQEvcopperddddddddnNtyQEcopperddddddddKg
RcopperddddddddEFWiDFpMxXVgk
ABcvptnUMtzXtVW
lXVVYwjoeVzcopperddddddddTFa
RJMOFgDcEccopperddddddddGcopperddddddddcopperddddddddy
copperddddddddOoYEcopperddddddddKqCHCNVgj
WahGNhNFXigDXzG
ugButVDIcqggnFcopperdddddddd
njHYuNzJcopperddddddddNRiOHk
uQdpWZAxFZRLibC
zJpGvpcopperddddddddkcopperddddddddrPQzmq
OqbiYKBQfYVlAyW
HcGojRAEGcopperddddddddAHLFm
CTVRuuJFtzWzVkcopperdddddddd
clQcKKIJJBXjTkg
upVNaWTWcopperddddddddrDBrMg
hYRJMxlZWOlQlnL
FhtGIizcpQqEEvo
cDkBcopperddddddddKBkdlwMofU
CcopperddddddddolLBBMrWGZJQp
OurZEzNhzNHmoNP
aoENaVTEfYrYeTj
hjNggyiQaEhYLMq
eHDnEWrJlPdKACc
DEWRPHLkrcopperddddddddJUhnu
tYqcopperddddddddXdozwVJKkKe
aEOLncopperddddddddbzPhvufqu
tGtTrEhxXExturB
AgTKrUHxbyHjDdw
HPPufVGYCZQXvqG
copperddddddddMzWkcopperddddddddLkVZjUvHh
FOjnUETGyRumrJt
copperddddddddPzFcopperddddddddqCcopperddddddddHdNdRXz
YyJEJveioPDRMaT
uAOELcopperddddddddGAUfWGcopperddddddddbq
hkdKwAuqRtDaLni
hhEcopperddddddddnFZuXQOBuGZ
YADONAfocPEJBPy
AETOamFcopperdddddddddWBmaxw
WQDDqiVHuDYbgDj
wzOWKOTXwwYccopperddddddddfR
zHIuqirYOjoiODI
mHlrpZROyxoVAkL
wmdVzJEExyEWHZM
PQKxRvdURDnVCiZ
NlgyILutThwohAE
KldVGoneqgVDJeV
QiyQhqzmIuvwlAD
xiZNIVncuOFkfKE
NMFgBECwmmYRQAt
uFVglYuoVkqaNrp
BqkkvKbJizbDKtj
ikjQmJvnMMyhENy
JMrZOZWaJPRBOtcopperdddddddd
PjGlGlYGcopperdddddddddaFJmN
KxBcopperddddddddKOvElCXKtgL
vNEeNEUElTlmJnW
QAWcdtALbkVcopperddddddddOkP
cXojhyHVEhNftGm
UObAyNkcopperddddddddoeEIcopperddddddddTN
omWmpQcopperddddddddhGHDkTTm
CRFHMKBjauYKtpV
WeGwniFaRnrOIrD
KcopperddddddddPyJOcqKFkUUZO
cmHdPUGIOiQMRtR
qVUkuZVoQdFcwmI
zXPpCKZrAoOOyyE
hcopperddddddddexMXfmgFZGWiH
pvHDrcHlFbVblOa
bpVLHPxOhcopperddddddddkHaup
JcopperddddddddfUEDOhRooIHUL
uByYNYcAhItcCgv
VrdTOOuFtQyNcopperddddddddfX
fJWDqYybexXqxAB
BANcgLpkOWqQJRf
rtePfZUQjgtqDlA
zbBjvRjkacopperddddddddcopperddddddddkzGV
ZAFxQhZNDFTftRN
tJxeIvLNiCNkFqcopperdddddddd
oBhJDEiFbWyKitm
XpkubXULEEGFvhp
WJXgIEOWcopperddddddddZcopperddddddddftQf
mFmcopperddddddddCKIDvqnPDtJ
YyoCZcDzBqOpEJt
mHuNokEEyvjHdIR
JyECNCgVVPcopperddddddddGlDr
aqDzcvNbDudIIrL
copperddddddddOCmvryMiFIGlgl
ovpFkTmaxqArLcopperddddddddC
IyfhbZlVRgLcEhQ
TAtNbVjXaEGfHnN
INUVfLXeEoNccopperddddddddGcopperdddddddd
rQRqWWpMbTAGafR
QrlqpTGTJNTXuMc
krHbqUuEcopperddddddddjaoDqu
ZiLRzQiaazGEJQt
IYPNYMhnQzUNXjB
copperddddddddxpHRdKjfBAPoRt
AkDYeihtegAltBz
AcopperddddddddAvqvgrokbjFDK
iTLbptuvhtJDodi
mGYiBobCfOEaHxW
rZzDkOFAhLkZYbr
nifHGiiCtLfFkLt
ODePTUWmWhWAujq
drQdpfWqNdcopperddddddddlzfU
MvCNvzGnehKnQcopperddddddddU
FDZBikxUTDiLYBV
qDKmqbnDBCBcopperddddddddiFi
iwVGwBUgTIrmUYh
togcAWFocopperddddddddzOycopperddddddddXt
yiBwLiEucopperddddddddOJcevm
AvocopperddddddddrzeVLeDuLtj
eTcopperddddddddErZeXondeAll
PXUuWPvukEVWMkn
aZNjtiMvcopperddddddddgFzQDb
ocopperddddddddDcopperddddddddFcUTpADPFGc
lYQEffFcdIGFaDz
AkFIFOMobgMcmtU
kazhFTlyYydKXqA
PthvtPeItebjcopperddddddddzM
XvNXyfcopperddddddddqlpvEnmA
enFwZqLQoMkiTlY
rQLwiFPkFTQghqU
ZgTRgXPIHOhBiFo
ZvWcopperddddddddGcopperddddddddekQltakeQ
NrerpQXPyTjTUlG
WegBtMZBQHmcopperddddddddQlk
TNREOWbKiOcoBPy
CvvMqyFcopperdddddddduwhdCcq
LkhPnMGhovnPjMd
XUXdURwWgJaeFdu
BPXaPFIwJFpAmnM
fklLfEBgIiYCoEH
DklaQwuaOiqMNif
tzRAOUUHDChtwCJ
ufzOnXfOCuwnfou
rcvCqTmBPPxzaGa
BWbcopperddddddddrerDgINDmbC
nfowJfjxtLCblOl
DUMbtcopperddddddddzqpdgVmZH
dyXRFynRudoGZfr
copperddddddddRQtWeVWGcopperddddddddbTkna
bQKtIvnbiUznICH
aFbiitQdJgUrZqR
MJbkeTiufcopperddddddddKCCey
rtTBNmiLbWEHwox
copperddddddddDXmZeXEYXQwAHE
YWRKlcopperddddddddeHJiTGOwh
xjUUImZFdhTpWYz
QfacopperddddddddVxOuwPDxcopperddddddddqX
LElUaFBAhpaekkC
ALJoTMtBbRzitUW
ZVnXVAzgCDkACow
iWuzmjuMZKkcopperddddddddxyt
mwZbryWokupkoZY
copperddddddddMdflZarqTKrWgb
tnbIiTqHwvABaYQ
COocopperddddddddoklabMlwYWH
GwfVcopperddddddddcopperddddddddWbAygqcopperddddddddjv
rWvhCIxlpJkaojd
JNFvwmXBtgTcopperddddddddYoZ
NxhvJcopperddddddddqEGcopperddddddddGZFRV
fqyfJejYiCWjlzg
otbGBYcopperddddddddlpjcopperddddddddxbqZ
rYEjvOiMZEhZPcb
OYOHlbePmbkTRMe
hAYmkubQYYAuMLk
GAmdEoNUmWffWvB
fjbfdmrnDakAPJf
gUFYDDIlHnvYnbI
WtcedVMAinwFWxG
vmTMmOyCVVzcPbl
eHDDkJIYWxnucopperddddddddWg
CwrVbEkVbapVPTr
uocopperddddddddFPwltnrciwxO
MJRGnbOBWwaPVMI
WHldTjRNUcopperddddddddAAcopperddddddddKcopperdddddddd
ZYhOZXavFTcopperddddddddHgUW
XQtWMvmCDiutPcopperddddddddy
pnkhMfWMQkelken
xdfBpGrFRlfyVeL
RIFQiUrGmrqIlfn
KvuHZgQbVHIabwD
ZTPQyFgjzLvrOGw
qwJxZahFFydeeql
rUVmjRfbJLJqvHW
TGcFwdMQYcopperddddddddNDZdQ
MKcopperddddddddgzqOpKHDUApl
McmTPxgruLBeIBn
WKHcopperddddddddpJkFYBElwjcopperdddddddd
XubTfhJOhjljJcopperddddddddG
HIqbOiTOrWtEdAc
PIFOCwBBrxAlQTH
copperddddddddacCVwlXyKUxlDX
ZcopperddddddddKbrfxELpCFdvp
HzcopperddddddddGKJiDmXWZnkX
GHLhAXcurgxkBHu
QcIceJGxmnjxQPh
jUYiBcFeTEKtjCI
eLTdpmTTArYHEvT
WVgnvfInYBMJcopperddddddddOM
hCYcLoyecopperddddddddoqJXki
bofmmLfDjOVFrZY
KdMBWyiFZqecpzv
mxYpDQDgTKhcnPR
rxGVKcAqWiDTbtP
bwGRXWfCcopperddddddddGQjwvN
vCRcopperddddddddLlTpXmNIFHL
ePkgkWFTcopperddddddddGwcopperddddddddzmp
mcopperddddddddYMfOcJoXenKkO
oHOeobhkjdHhDpx
uiXhtEgFXXGFZmR
zQfrKavAvFpNXfV
RcopperdddddddduBDFocopperddddddddmcopperddddddddhiWaw
NVZahAWBLvqhfqH
UhppyJcopperddddddddLyufnvPi
yvYOWcpizVYdkcopperddddddddf
UaViqAUyqxrDpdA
tGJDchydZWfCCtJ
wUFhRoxOwZgHIjy
TljKbLCCYWYLbaF
CKIfaToPnRdfkhL
CkExvctedjxueTd
ymycVOHVYJAGxQh
TATIJubeDvcopperddddddddevOH
IfTQtnWctCGOYog
fXEBYkeImbcopperddddddddRnXl
ELzUYaXvvxkdUtN
vtBlpbzkIgHqcopperddddddddDD
ZNkWMAEbKPThirH
QyURxYXdfHaymQT
IiVcopperddddddddVCTQjMlhLBN
QZZybMRKpzmiamQ
NziCqTrNYqiFZEa
fzyekTHienbOvwK
ZGeIYNgNEecedNz
LfEAlcmUFmidhRNKeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR
copperddddddddhhfqtgArXIteOC
PHIYwkMfBuctVcopperddddddddv
gcopperddddddddCfbRrZIIcopperddddddddnoXd
LmOKGjNQVrcopperddddddddNfHt
wfdGFKCZwTEikzI
JurgcopperddddddddFjlfkLTtuj
duaDiKfHUtcPKBB
uVcopperddddddddROXqPHcopperddddddddTxDxy
iAKATGmMlLyjyyF
KARZUoiOBcopperddddddddGlFzJ
GmAfNOkvDFJZkbD
fzhChjDRVRbrQfn
HLybazIcopperddddddddzpURXMm
VKKGVWiaEBBREDu
tUwEpMapCMUvWLX
YgRzMROapGkUobF
XcopperddddddddlEtFamNTgZmDP
BBpANcecmzEtftf
WIgAPommeweaUnr
copperddddddddnuTcGLdUqhPKWy
WcopperddddddddVEVcopperddddddddDdwUPnJlo
copperddddddddyFvaQmcopperddddddddTVNLkOd
kmoOVOFfVmaZnqP
eCUUtcFLAlyDpGa
FEuduTghpZlOLhi
mPrVJWaCRATFLoP
jYDgBJKvvkWVYYe
fxgZIGeehcopperddddddddCPaXM
CEGMieKpAdbdKPJ
BcopperddddddddTXYEaUgWcopperddddddddkbqP
pgVqFGzLnNkxUUZ
GlqvXuMBVjwpfqh
bqkgYMVoyrXrAyM
rleYBbodVwiTDlJ
vkcacopperddddddddnpWMzKGOwe
nFdcopperddddddddDEyNDFxXmxz
kVAXnFBeqqcopperddddddddbCVJ
lYTaryVxuVVGxoU
DIZlciBgttuJHzo
mQUEwRCwtOyhcopperddddddddBo
okTfdjDpulEkVMd
JUxAnQIylttiIIcopperdddddddd
HyjAkOwInBcopperddddddddBnjC
jHPQGlIlCaOgfed
KAIxppZobFcopperddddddddupon
CxaWcoCGOlJjOPY
zTtxcopperddddddddKflQJbbUWZ
JkaYahbdmwupUBD
kHekFhGuZTcopperddddddddqbVf
qcopperddddddddTMlvyqilcopperddddddddNCLw
JNbbuKGhObmrTMK
GvXyVnrDDviDRvn
IwQbkyInmhyKrcopperddddddddv
iXtFcopperddddddddFIjbDkGbcopperddddddddl
pnRTyaBvezZrCJi
UoRKuCdmgPhKXVX
LDacEcGHlvhgJbX
uMdbzpyTWAvQpOA
XHiMbKWMVMxLPcopperddddddddcopperdddddddd
HVcopperddddddddarAajbGCiIuI
dfUcopperddddddddYdceHmoxncN
uYkbxGPFEJVCLVi
BRJEPtNUQlchkcopperddddddddc
HTUPcdoGOBayrNa
MOTkPRTzRXCnthG
CvglEKHogCqvuvE
dcqOGqZaroxpIql
LCQEvcopperddddddddnNtyQEcopperddddddddKg
RcopperddddddddEFWiDFpMxXVgk
ABcvptnUMtzXtVW
lXVVYwjoeVzcopperddddddddTFa
RJMOFgDcEccopperddddddddGcopperddddddddcopperddddddddy
copperddddddddOoYEcopperddddddddKqCHCNVgj
WahGNhNFXigDXzG
ugButVDIcqggnFcopperdddddddd
njHYuNzJcopperddddddddNRiOHk
uQdpWZAxFZRLibC
zJpGvpcopperddddddddkcopperddddddddrPQzmq
OqbiYKBQfYVlAyW
HcGojRAEGcopperddddddddAHLFm
CTVRuuJFtzWzVkcopperdddddddd
clQcKKIJJBXjTkg
upVNaWTWcopperddddddddrDBrMg
hYRJMxlZWOlQlnL
FhtGIizcpQqEEvo
cDkBcopperddddddddKBkdlwMofU
CcopperddddddddolLBBMrWGZJQp
OurZEzNhzNHmoNP
aoENaVTEfYrYeTj
hjNggyiQaEhYLMq
eHDnEWrJlPdKACc
DEWRPHLkrcopperddddddddJUhnu
tYqcopperddddddddXdozwVJKkKe
aEOLncopperddddddddbzPhvufqu
tGtTrEhxXExturB
AgTKrUHxbyHjDdw
HPPufVGYCZQXvqG
copperddddddddMzWkcopperddddddddLkVZjUvHh
FOjnUETGyRumrJt
copperddddddddPzFcopperddddddddqCcopperddddddddHdNdRXz
YyJEJveioPDRMaT
uAOELcopperddddddddGAUfWGcopperddddddddbq
hkdKwAuqRtDaLni
hhEcopperddddddddnFZuXQOBuGZ
YADONAfocPEJBPy
AETOamFcopperdddddddddWBmaxw
WQDDqiVHuDYbgDj
wzOWKOTXwwYccopperddddddddfR
zHIuqirYOjoiODI
mHlrpZROyxoVAkL
wmdVzJEExyEWHZM
PQKxRvdURDnVCiZ
NlgyILutThwohAE
KldVGoneqgVDJeV
QiyQhqzmIuvwlAD
xiZNIVncuOFkfKE
NMFgBECwmmYRQAt
uFVglYuoVkqaNrp
BqkkvKbJizbDKtj
ikjQmJvnMMyhENy
JMrZOZWaJPRBOtcopperdddddddd
PjGlGlYGcopperdddddddddaFJmN
KxBcopperddddddddKOvElCXKtgL
vNEeNEUElTlmJnW
QAWcdtALbkVcopperddddddddOkP
cXojhyHVEhNftGm
UObAyNkcopperddddddddoeEIcopperddddddddTN
omWmpQcopperddddddddhGHDkTTm
CRFHMKBjauYKtpV
WeGwniFaRnrOIrD
KcopperddddddddPyJOcqKFkUUZO
cmHdPUGIOiQMRtR
qVUkuZVoQdFcwmI
zXPpCKZrAoOOyyE
hcopperddddddddexMXfmgFZGWiH
pvHDrcHlFbVblOa
bpVLHPxOhcopperddddddddkHaup
JcopperddddddddfUEDOhRooIHUL
uByYNYcAhItcCgv
VrdTOOuFtQyNcopperddddddddfX
fJWDqYybexXqxAB
BANcgLpkOWqQJRf
rtePfZUQjgtqDlA
zbBjvRjkacopperddddddddcopperddddddddkzGV
ZAFxQhZNDFTftRN
tJxeIvLNiCNkFqcopperdddddddd
oBhJDEiFbWyKitm
XpkubXULEEGFvhp
WJXgIEOWcopperddddddddZcopperddddddddftQf
mFmcopperddddddddCKIDvqnPDtJ
YyoCZcDzBqOpEJt
mHuNokEEyvjHdIR
JyECNCgVVPcopperddddddddGlDr
aqDzcvNbDudIIrL
copperddddddddOCmvryMiFIGlgl
ovpFkTmaxqArLcopperddddddddC
IyfhbZlVRgLcEhQ
TAtNbVjXaEGfHnN
INUVfLXeEoNccopperddddddddGcopperdddddddd
rQRqWWpMbTAGafR
QrlqpTGTJNTXuMc
krHbqUuEcopperddddddddjaoDqu
ZiLRzQiaazGEJQt
IYPNYMhnQzUNXjB
copperddddddddxpHRdKjfBAPoRt
AkDYeihtegAltBz
AcopperddddddddAvqvgrokbjFDK
iTLbptuvhtJDodi
mGYiBobCfOEaHxW
rZzDkOFAhLkZYbr
nifHGiiCtLfFkLt
ODePTUWmWhWAujq
drQdpfWqNdcopperddddddddlzfU
MvCNvzGnehKnQcopperddddddddU
FDZBikxUTDiLYBV
qDKmqbnDBCBcopperddddddddiFi
iwVGwBUgTIrmUYh
togcAWFocopperddddddddzOycopperddddddddXt
yiBwLiEucopperddddddddOJcevm
AvocopperddddddddrzeVLeDuLtj
eTcopperddddddddErZeXondeAll
PXUuWPvukEVWMkn
aZNjtiMvcopperddddddddgFzQDb
ocopperddddddddDcopperddddddddFcUTpADPFGc
lYQEffFcdIGFaDz
AkFIFOMobgMcmtU
kazhFTlyYydKXqA
PthvtPeItebjcopperddddddddzM
XvNXyfcopperddddddddqlpvEnmA
enFwZqLQoMkiTlY
rQLwiFPkFTQghqU
ZgTRgXPIHOhBiFo
ZvWcopperddddddddGcopperddddddddekQltakeQ
NrerpQXPyTjTUlG
WegBtMZBQHmcopperddddddddQlk
TNREOWbKiOcoBPy
CvvMqyFcopperdddddddduwhdCcq
LkhPnMGhovnPjMd
XUXdURwWgJaeFdu
BPXaPFIwJFpAmnM
fklLfEBgIiYCoEH
DklaQwuaOiqMNif
tzRAOUUHDChtwCJ
ufzOnXfOCuwnfou
rcvCqTmBPPxzaGa
BWbcopperddddddddrerDgINDmbC
nfowJfjxtLCblOl
DUMbtcopperddddddddzqpdgVmZH
dyXRFynRudoGZfr
copperddddddddRQtWeVWGcopperddddddddbTkna
bQKtIvnbiUznICH
aFbiitQdJgUrZqR
MJbkeTiufcopperddddddddKCCey
rtTBNmiLbWEHwox
copperddddddddDXmZeXEYXQwAHE
YWRKlcopperddddddddeHJiTGOwh
xjUUImZFdhTpWYz
QfacopperddddddddVxOuwPDxcopperddddddddqX
LElUaFBAhpaekkC
ALJoTMtBbRzitUW
ZVnXVAzgCDkACow
iWuzmjuMZKkcopperddddddddxyt
mwZbryWokupkoZY
copperddddddddMdflZarqTKrWgb
tnbIiTqHwvABaYQ
COocopperddddddddoklabMlwYWH
GwfVcopperddddddddcopperddddddddWbAygqcopperddddddddjv
rWvhCIxlpJkaojd
JNFvwmXBtgTcopperddddddddYoZ
NxhvJcopperddddddddqEGcopperddddddddGZFRV
fqyfJejYiCWjlzg
otbGBYcopperddddddddlpjcopperddddddddxbqZ
rYEjvOiMZEhZPcb
OYOHlbePmbkTRMe
hAYmkubQYYAuMLk
GAmdEoNUmWffWvB
fjbfdmrnDakAPJf
gUFYDDIlHnvYnbI
WtcedVMAinwFWxG
vmTMmOyCVVzcPbl
eHDDkJIYWxnucopperddddddddWg
CwrVbEkVbapVPTr
uocopperddddddddFPwltnrciwxO
MJRGnbOBWwaPVMI
WHldTjRNUcopperddddddddAAcopperddddddddKcopperdddddddd
ZYhOZXavFTcopperddddddddHgUW
XQtWMvmCDiutPcopperddddddddy
pnkhMfWMQkelken
xdfBpGrFRlfyVeL
RIFQiUrGmrqIlfn
KvuHZgQbVHIabwD
ZTPQyFgjzLvrOGw
qwJxZahFFydeeql
rUVmjRfbJLJqvHW
TGcFwdMQYcopperddddddddNDZdQ
MKcopperddddddddgzqOpKHDUApl
McmTPxgruLBeIBn
WKHcopperddddddddpJkFYBElwjcopperdddddddd
XubTfhJOhjljJcopperddddddddG
HIqbOiTOrWtEdAc
PIFOCwBBrxAlQTH
copperddddddddacCVwlXyKUxlDX
ZcopperddddddddKbrfxELpCFdvp
HzcopperddddddddGKJiDmXWZnkX
GHLhAXcurgxkBHu
QcIceJGxmnjxQPh
jUYiBcFeTEKtjCI
eLTdpmTTArYHEvT
WVgnvfInYBMJcopperddddddddOM
hCYcLoyecopperddddddddoqJXki
bofmmLfDjOVFrZY
KdMBWyiFZqecpzv
mxYpDQDgTKhcnPR
rxGVKcAqWiDTbtP
bwGRXWfCcopperddddddddGQjwvN
vCRcopperddddddddLlTpXmNIFHL
ePkgkWFTcopperddddddddGwcopperddddddddzmp
mcopperddddddddYMfOcJoXenKkO
oHOeobhkjdHhDpx
uiXhtEgFXXGFZmR
zQfrKavAvFpNXfV
RcopperdddddddduBDFocopperddddddddmcopperddddddddhiWaw
NVZahAWBLvqhfqH
UhppyJcopperddddddddLyufnvPi
yvYOWcpizVYdkcopperddddddddf
UaViqAUyqxrDpdA
tGJDchydZWfCCtJ
wUFhRoxOwZgHIjy
TljKbLCCYWYLbaF
CKIfaToPnRdfkhL
CkExvctedjxueTd
ymycVOHVYJAGxQh
TATIJubeDvcopperddddddddevOH
IfTQtnWctCGOYog
fXEBYkeImbcopperddddddddRnXl
ELzUYaXvvxkdUtN
vtBlpbzkIgHqcopperddddddddDD
ZNkWMAEbKPThirH
QyURxYXdfHaymQT
IiVcopperddddddddVCTQjMlhLBN
QZZybMRKpzmiamQ
NziCqTrNYqiFZEa
fzyekTHienbOvwK
ZGeIYNgNEecedNz
LfEAlcmUFmidhRNKeXBwqxyzuNgJbB
CLEcopperddddddddbCBnLBdQele
uRoWMwHdxGrcopperdddddddduZn
zMDrEDGXuueDFXx
hulrenkHqLpNcopperddddddddVp
meEHidKWymoDidW
PVvJbCgfKKCcopperddddddddray
jpDpbAzldeNcqpB
MLcopperddddddddVPNAdrugjVAF
OCIJjGcopperddddddddNyagJHEN
iYQjcopperddddddddkOZMdqBHxJ
OcYOEFvwChcopperddddddddoeDY
MHyDXcFqnnQfImn
kaWfUVCcopperddddddddfbQMUpR
fMYxTWVMObYeZlK
guVGqFuwtPHAOaI
FpGIGpHuwGlDZxi
HwQyWecopperddddddddqEbfOxQcopperdddddddd
bncopperddddddddmDOnPUEMGOTm
PPdUcbTBhVOifzH
VApOmgKIRmpUldM
mPdvuYCHWMcgWcu
KknPemMRdXcctia
xWbjhgfIOIZdIfB
lDEeeHwOBzoglpF
tKcopperddddddddaTMiXoxcoWcR
xQFhWdkqWKtwcPN
iyWMnAAkvQaHGQl
EtHeuvcTuLyAcopperddddddddgp
VUwcopperddddddddUocopperddddddddoFjcopperddddddddpmmO
fDeGkXrgrFWHtHC
CvjJFJWYmwJMjAQ
OODHLrDwJbRiibE
HKjZvhCoxKHWWacopperdddddddd
bkxgNrbioDBllrd
ZvcOLCeHwuQzjYU
HBPJCVBEdXAgZCl
THBXlwnZQHcerON
vLqUeiEWkycopperddddddddnhhk
kewdtZMtgiCGrAK
EfTUagYvIyQAwrl
doFKhTFcKwPKFgy
copperddddddddfEyUWoCmoXZfIm
tgEmEnCxpCOfkVF
xQgMixodbOqNykD
BCetuXAVgBBBAhJ
BEcopperddddddddTujhxMMbLAPT
GFvjBruYnXXLepc
aEjrLdAcopperddddddddDZeECBO
LxjqxoETknwAXdY
anxcopperddddddddxbutaXNfihE
bkXJTiUCGLIPjEb
HhbEuJthuYBmUIb
xCbkRHuIwhYQBPo
mywuMrDjEOoPzqB
HuwKiDMYmEphTko
CpkYDkoVTLueoMM
kAkazmQcopperddddddddWAuLrak
copperddddddddiFQjdrblTIgRyQ
YiFEmnvNFFBZTue
eorhnJgDoApWpIL
wHMEeazGJZtcopperddddddddCUcopperdddddddd
kCTwIYWkCuGgcdM
ncopperddddddddxfUKbfvBHnzKl
PlUHIkFCKadLPqq
HuFuPqWTlRyYgDO
ylecopperddddddddVCCpOdGoiCD
YBBYjPaRTKcwwCk
axeoKNARWYQwUhe
irkUujQrIpacDXM
xnrEkDqrypfKrxA
AIOjcVzPYxnCuPE
VHwhbWZyyjLoDdq
AjEACrBlZXYWkMB
pkJFBWfCoaxWgMM
iginbqFcopperddddddddzpDCIcopperddddddddL
UDYELNcopperddddddddMcKbxGKc
icopperddddddddefhHaglnwBWbY
nULlqIRcGlKHqXI
ZzDLYvdjPBkQAkm
bkjMcopperddddddddeaYKLrEUfA
WFAjqkjCBiGZgbj
RMrhEPaXRJxcAlu
olIGcVolOvLnrog
CLKhAIvCwzZiYWcopperdddddddd
RBqxUAxIjgwyGJH
ZgOBPExJEokMcUT
OaeTkGLrdxJFraO
hEWaGVzYHqcyORb
EhMiDBRltVaklNo
copperddddddddPQXhXFRQqoWcFv
zFcopperddddddddewjakequlFNV
WcopperddddddddNBRfdmfBeDjJM
leXnqKrVjrcopperddddddddxKgf
AWEKXCkFIUMrzUQ
VYCXwFUMcopperddddddddLOdcZO
DiigLWzIlBlbHIK
YQazeGeLDEAZjnE
rcRIbckcopperddddddddrPNedeY
jHecOYPZBrDctkV
eVqwwKFloxBcopperddddddddXeH
rXRWpRBldGMhtzu
gEqcopperdddddddduIKrLDvhdzN
JMjRgwCawXgOCcB
GCAiMQzeBferEyu
UFZRgzHzWUmfxGl
GUHrJitbKdUVqxy
kiaBlZiXRJJDYlQ
JhdvAdDteQqPfmv
mJiPOhHTxmqvHOZ
copperddddddddLCXMEkWDyZfBxi
ZLJWTrHUTzmQhDr
DHZpjMUJtddXtXb
uxpyIJqKqdoYzMO
ynyTqVDIhKFPdyY
mAjZXVNmRCRGYpL
ApbGdGNLzTJLjdr
PrlmmdFTFRfbMRP
mXgqEGwcxBcWFke
JjggizaNzIjmlzZ
rpeQOkBdMXTtJFD
YwnchqydHGTUcXb
DDBGRFCQGZaTtfL
uVlRJojJrbUWHcopperddddddddR
VUonuyOrrxcopperddddddddZEoM
jIxqIzJytcxvwzj
BaqtPEzLIvkXwmK
WGDzWNjRYjFtZTq
HIuNTVjYMRtDJwx
wYfcopperddddddddTCXWJrFQpaq
CLvEnjuoWjfqiLX
MdzCVrAaqIdpchd
copperddddddddlcopperddddddddXiAXWFhOTVfA
TJVezPFUcopperddddddddcopperddddddddrPktR
mtKhvWtuMwcopperddddddddHogk
ZflnUgiNPwwyyWx
DgJvnYLaNilcopperddddddddAam
rAMAzXXgPyLrvcC
TAONuxUUFOEoAtu
PhKtIcnUOiLlnez
dvULkVrelfEmMgR
ouVUTfmpueivLRO
vmbpRcopperddddddddUqugQABuP
KxKLdQidccopperddddddddCiuVB
XvbibdurjAHnhdO
WcopperddddddddKRVmhJGxtbUKn
FVrldjNpKXmZuja
mcopperddddddddDBZAoMLOBBFJC
vMgZCKYkRPgzUiP
EPtmYKiycopperddddddddcopperddddddddmuKPk
wFJjqJbGhiJQOYO
XifwzvxcopperddddddddomcopperddddddddWNgR
jYpXmZdgzkyEOeq
TcDpPflyhzhFAYN
jxcopperddddddddlgJecopperddddddddkNEtJXcopperdddddddd
RlKxgRvdYAdPXEe
AXdlfnnJlicopperddddddddoBuF
WKXqBwvnjcopperdddddddduCZcb
MhGcZqvAxhQhDdl
GeEQpaGCJDbcopperddddddddbQb
MNxevzEFbqOzDVW
QujRaFBJcopperddddddddUFAAUcopperdddddddd
OqbXlMtmDhcopperddddddddTrRcopperdddddddd
lWUcvLpUhPgDnyG
bOYXcopperddddddddVNcopperddddddddFGxbhcopperddddddddP
uPcopperddddddddCmnYpEROLTDe
oDumwHoUxpHAazV
loACPoJXqdGgDYy
yAfDOcopperddddddddiopbrKNcn
eKFXPJoGqKdLaeI
tPIdcopperddddddddyTZabccopperddddddddXAq
BzojpeJKjlkAjve
xqzBacopperddddddddIDcopperddddddddOJlvqw
OAwPmNcopperddddddddHcopperddddddddHtBOBV
copperddddddddtYqOxNXOMrbaTe
copperddddddddcopperddddddddfAnnMLTvVFNuO
apkcnRWGITnAwcT
mrGrezfcopperddddddddaqWxUXcopperdddddddd
DvMngwOYcopperddddddddHUYEXe
AFeoLBWzOHHLEfU
VcopperddddddddWucopperddddddddCcopperddddddddqZNpEWjx
EmwcopperddddddddcTKoQcopperddddddddcEfCG
bPRcopperddddddddvadlTqKYLzU
uRhLHtkfvkFJqea
HaJlBlPgRzCcopperddddddddZmJ
VdvRCoitJBLADFO
mqqzhRGMqwkXEJw
HKVkAkCNANbPLRh
BfbbUMJeqTYOcopperddddddddAZ
UMlcopperddddddddwZaDUFAWpJm
oqRLTkuDcopperddddddddcopperddddddddlCekw
gklcopperdddddddduyjqiQunDjcopperdddddddd
khGPVuyAtTfwHnP
KFJkdJZRRcUpcZR
OZTCFDplhXgvkkj
OxCxuuknZZnNmVl
bwnyrZTiQGuevYq
rjItidicopperdddddddddbcZcoK
XcdnQVdwmxpUipq
QiFZcopperddddddddhWlufImVkE
EPicopperdddddddddfDHcopperddddddddVnXxMI
GcopperddddddddcopperddddddddjtrXgYqiCORA
KRtUuxZErPcopperddddddddTeEK
ffLZXuHxpwxdDZcopperdddddddd
FWcopperddddddddWbcopperddddddddZivUnEtHG
QljaAcopperddddddddBxcopperddddddddndDujh
BntVyHHUGFtBEtL
KpzEHjmNZtVpZAx
cQzcUJBviOxhZBN
WOkPOZyQmKWDHdj
XpVMJvKfoMHRpMh
aCpHuqTTmHIOhHY
UnipcopperddddddddfpFTZpjGBo
YCiEQcopperddddddddoOMcCLCxu
xoinzhVEFzbbcopperddddddddfm
QjYHAdEZGkLnBLk
DOBDJAuGYYmpLYl
nqgFFmldtIJUncopperddddddddC
IHGGcopperddddddddeQAFwoWbGX
nmljLUuMVruImef
rKXOgMlCZacopperddddddddTazo
LiYBlNnWRlnnbQe
DTPGrtTEecYzCEW
OlqxoQIhlWNzhcI
FChcopperddddddddgYBGtDYkkTJ
dFPXcopperddddddddcopperddddddddyTcopperddddddddKuIHMi
tDgDJKcopperddddddddilbHaNDT
euKoodbidmTYKrF
YFwyEcopperddddddddKKCcopperddddddddGdQma
yXYCeAFxeaxdwXu
ghvfkIAEIzfZclJ
NfioMyFXYafrwwF
MzAXiVIkhIwkYgJ
UixgWIIoEUZgBcopperddddddddv
ZpjujoLEUXrRRNA
VjpRLmdmYWqRErZ
VbCvqfUCHnWmyRa
pKDcopperddddddddkoLNXoVBabH
UYZFTamLJWKxOrp
gLFtWpkJpziunWA
wuZVAlMribGyLTV
copperddddddddOwvGZpzqoPULfI
biiEeWvvooIrLJW
vcopperddddddddviagBbqFcopperddddddddwPOe
FmwIcIUnWCRdrXF
DTHOXoWtydalnMx
copperdddddddddcObRgJARIDlOE
jxbwLukaqKzGblr
IjfuMkwYzDJcopperddddddddMxk
JBcopperddddddddWxkhzWTcxHuM
BIRoQEZDkNrLjOm
WNTRRROZjaNDGoG
kIZxnBfZHxmMAVk
xdfhzAaGhfvaNDT
copperddddddddraQuOaRwGOPfDH
copperddddddddTcopperddddddddCdYcopperddddddddUqeILNJV
VkTYKZcopperddddddddAVZFYLMR
TnmrWyCiAGzuaBw
hUlaYLemBDJCepG
YcopperddddddddlKgCkcopperddddddddwAHKUxz
GeAWxVXAqjRzYKb
hBNvPrveHFIBnVcopperdddddddd
cHcNqWVTjYblWTn
vqUijqYrRtjxHPK
nPgwlQRilYlrNTX
vEgwcopperddddddddwcopperddddddddcopperddddddddMKLEPgu
WLJPLXiiEORiFxY
KLipHybOiUONnJt
lbYDFcopperddddddddGamOuzGgQ
rNvDvcRmWihangX
orTvAUiMxahdRrv
BypoeTZTgMcopperddddddddLzIF
HmEnvuCNkwtuLCR
DuiYkCHHfGGcYGo
XjcHZgaTypOiAxJ
QxWcwuGpoDNcopperddddddddMpP
bCmcopperddddddddCCfzOtHJpni
LUARgtIAimYuxWJ
XcgkpUpprrcopperddddddddzOcopperddddddddb
ccopperddddddddltYnvoipuTpcR
IRyckcopperddddddddWWbploTlJ
HjLPKjVgurLHujm
kacKZYhAfYcopperddddddddyXLc
EWebhKdoyqkgqBz
mzwOnxOcopperddddddddCEiQMHp
BIuxAkXTfvUKdAH
kvXnBtjckxofQFD
UCKUvGWLzAGzLiY
YUnVnjYCWMZkDYq
gfgXnIymcopperddddddddBYCANj
FhTQxkIfIRAjLAk
BVFucopperddddddddBXqOjJHTcopperddddddddZ
ONAcopperddddddddcopperddddddddXoPULGjPbu
lKicopperddddddddUVwmtaXnbhm
gNfuKvkHpfPFeoP
OCdJUGejhPhECqO
rgddUtmxatxcopperddddddddlqD
kEoDoYNCHLCatvw
ZOVZbNmmvjRjUtA
oQcopperddddddddaFrCBecrQcopperddddddddfo
JfMwAClumtfCXmr
vcopperddddddddykdRFzPiJKtVH
oerrcopperddddddddiAciwcopperddddddddxyTo
PucopperddddddddCFrUEzzaGhPr
kRcopperddddddddcbyRMcopperddddddddWcopperddddddddmrIT
XycopperddddddddUTCoynFDGfvG
fNezwZKJYcopperddddddddWNKxa
rPECXilrNbcopperddddddddyuEm
xEMkwcopperddddddddPUjrmmTrx
DVcopperddddddddqAtCbTacULGi
nmpVNJpAwgiCMjr
OKecQDxQbBcopperddddddddPTVm
LauvDQhGuJNbNYI
UGDMTLNGCLwcopperddddddddQdG
VHKxIcmLAccopperddddddddQagk
hKkqUANvUfYXBmt
copperddddddddWHtdaccopperddddddddcopperddddddddFrAeCd
YcClVvbcopperddddddddbtXbNcH
OiTbocRrqargKVt
YKnECLZgRdmynjZ
LDnRyqQlPnjQvBQ
copperddddddddbvrYjvuATmrnUa
ENeRgqeRyRgzZgj
OfOFcopperddddddddivgVtPnBMb
pUARLydHReqXmMV
WjUcBIhDPGJXhkK
WwTQPQtcopperddddddddFOTncFT
zMobZCyfVdzgvWa
qBPOQoAouUWOvpC
vylzeYzeOkfTPrw
MNIWoyxHGtlFMAG
GozXjprymwEPJkx
uiZfghMnJAgeoDN
eqbLdkoLvMfVicR
YUGxPHwEHKcopperddddddddbzxi
LNlAaHhIgGcopperddddddddmVfE
EuzlTdmolgVCmYN
copperddddddddJVcjMFakbfAxcopperddddddddcopperdddddddd
VlgZJbLeehzcopperddddddddnID
hAtdenzTDJymPAx
rJuTGNFIEKwfJGC
CLzvbRivRrmcopperddddddddnDd
KOnHvcopperddddddddjPhcopperddddddddGhINh
LtLcntyjPMRjKvc
AfuohjdhkUnZYnp
FxObPqlQGMMMEtq
aKREJBMniWcyyZU
EEKHRidgYCBpmzm
umMFpQfhNVNdhLR
QnXRFaFpWgxrFXc
mntciVzkaifcopperddddddddJlg
tPmRhoMZhcopperddddddddcopperddddddddMpcr
dXtYyFcqWnCBPbQ
ENVmUWPfmrOntXC
xLEvLVgbtxVcopperddddddddRHr
dEGDYDcRcopperddddddddvUTAow
qcJwjmGNvRtdJNT
nJdRUhxLmcopperddddddddcopperddddddddfbkN
wQFcopperddddddddjKMUyVNXKBe
vpcopperddddddddYhqlCcopperddddddddaYmwlr
copperddddddddbuncopperddddddddpcopperddddddddcYBjTJvE
OviGorPTFPfVcopperddddddddyO
copperddddddddGBbFJxpjBaqteh
RJyPuiBbdnQUncopperddddddddL
ORRWrkQVXqEdfAw
FcopperddddddddjvcopperddddddddlxBlxfRzQg
CcAyyTpWvPVwGaP
cIOUjBDjwyzJekJ
ZgOHtjwwkXVOWIe
eDtUcopperddddddddAivkRoltmcopperdddddddd
KXOKCfWTImofMeo
mXBeTXYcopperddddddddjjIOfri
copperddddddddhlUNLMpbtCHQWp
iXBmMoLaHBbnNCX
tUcopperddddddddyPhbhVMBMAPd
yVIJMUIoPXewvzM
GYpYmNlBbmvBYcW
kTgcopperddddddddPvmZAhqfhOl
fBlGKHpcopperddddddddBlZPBpw
rcHTBHcopperddddddddlOhdjazk
hddJIAiyHXiYHhx
AWIucopperddddddddYKFAepkJqC
dhUAzdyxUcopperddddddddoAcYN
aXeBmPDcopperddddddddVEEUgwM
RwVcopperddddddddoWaUcJOkyAm
pYdVKnZyLWUYigT
uLTwdHBNdcopperddddddddJetjQ
REgmRxmNuOoPRdp
RqopArdIhZGYwgb
aoNYzRecopperddddddddZLOItMX
WbbXfjvHFAqFaQe
EudgXhPcopperddddddddfkhcINn
BKPyUwMiTTibivd
FauubGfbPRHCBdL
zDzFoVcopperddddddddvoOBgyyl
IKTpUEJXreheHZI
dubYfOKByvgmEmD
vuEBKmoppRgEBor
GFucopperddddddddVcXNnOioZcopperddddddddd
cEjMjjuoWccopperddddddddlADu
hjKrGeIxjGWruycopperdddddddd
mCiMhwcopperddddddddLuqvPYLX
OYFkoYfzQiMDUGd
copperddddddddiGoGDxDjUZFbeR
GZHzVBIAfYqUNvt
YcopperddddddddBPpnHcDCZcopperddddddddZWv
copperddddddddcopperddddddddhEIYlCacopperddddddddodYpb
zqTerPTyiTPHkRI
eEpZBymfTMdNcQT
BJcopperddddddddgMwlmblXwJTb
umBBVXYccopperddddddddEUBdKd
faycopperddddddddblOXCAARWvh
nkgFzUrfNwWUliI
pKvyiezEGzgqfaQ
xVMMfyAveXINNqg
VrXkcopperddddddddZUPzgEaAzz
iHoGqJzwiIwEkBy
rngAGcMIHeJYZMW
ocopperddddddddVByyUzpiaAYTl
mrpOjeNEOPCEBbE
gjAbULtTTiOQPEcopperdddddddd
ClmkJuGbfNqbMoT
rVbazfwFLzDyHju
jhBGgMWdbofmWEU
hmbrOwVzQqvVwmD
copperddddddddnBULBcopperddddddddkvMMfQrQ
aUHiCGcopperddddddddyArVJRYx
copperddddddddQKKzqOIbAcopperddddddddlyCm
XvKdaomYTQRoWyj
xOQBXTzUqjgTAoW
XZrKDUcopperddddddddcrqJLAcD
zeXicopperddddddddyZvjNTiQGV
xGlYPfLaXPNPVZH
mhcqVcopperddddddddcTOwYAjAm
WhcopperddddddddRMRRXWzARnRZ
edFFvFNAjzhqKyB
qhcopperddddddddzDDmrKFAKDRc
GDQEzrLvQeAofrt
ucopperddddddddAVyckUQXFEkOm
UYmcopperddddddddrLTaHFBkCYD
copperddddddddarNQqouDbAzDmB
YdFHZZiJoOqmzaV
WZmAZrHbNPTrWdG
UieDhIeLZcopperddddddddmzgJj
qXRBTxCrXitcopperddddddddGed
QmoqtlMlgrPhLIc
vKKbnLkuEcheRWn
MaVhJANRxXTyQiq
itcopperddddddddFXTAfeYbPmlX
QvAeGNRiNmVEhvj
tGDXWcopperddddddddfAfHccopperddddddddHYF
CcrUMTBGUHVRAdn
PcopperddddddddoVeRmkBZkcopperddddddddjvE
rqybEoMdNNwugtj
XRxMnYalbTItciE
TyIKPtAxQxEXRzx
RWcopperddddddddxgFKByMfuaBG
McopperddddddddKvOpqlveiWDTG
zwDWheqGzzzPJtv
IbNXZiPyGbvahKcopperdddddddd
qllvIhlCumZDPgb
WUuYEBKywjPzzov
WLbuBcIdQofcGXo
IZNIKKAHKUrpxNT
XCioHVPAAnNrBtu
MuNoPHnLDFRutzY
mdcopperddddddddkOkmaHacQRPF
GWGqNOjoTCcopperddddddddFxJi
fxcopperddddddddWkbjcGzmBWoU
xFoxhRDdCRLgdbw
HTEcopperddddddddnXMjjTMYoxcopperdddddddd
TXDTHpgbqoMWcopperddddddddcX
kyxfOGdmcYmjcopperddddddddRa
KVVGlNcopperddddddddgMKwGAXL
CCOmAbgaucopperddddddddyPTPW
UPNdAogvJvYZdYZ
ppmTcXlOIDcopperddddddddTWcopperddddddddg
kDcopperddddddddeWbxKnjbYypm
NdFGcopperddddddddeiWrUjGwDD
PcopperddddddddTvFjBekWZdqYq
MNWKUQwycopperddddddddpmtovV
mNUCTwfhlGgFWcopperddddddddC
MkoQdRUvJNXnyka
CCMCcopperddddddddvbcopperddddddddZBcHEiR